Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA to formalny zbiór zasad prowadzenia i przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej. W jaki sposób należy z niej korzystać?

We wzorze można znaleźć przeszło 200 szablonów CDA, jak i słowniki, z których korzysta się w regułach walidacyjnych. PIK HL7 CDA nie jest łatwa w odbiorze i zastosowaniu, dlatego stworzono instrukcję korzystania z niej. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w szpitalu, przychodni lub gabinecie medycznym wymaga zdolności przygotowania własnych szablonów CDA na wzór krajowych.

Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA składa się z 2 rodzajów dokumentów:

1) e-recepta, e-skierowanie i e-zlecenie,

2) konsultacja lekarska, karta informacyjna leczenia szpitalnego, sprawozdanie z badania laboratoryjnego, opis badania diagnostycznego, karta odmowy izby przyjęć, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, wpis do karty uodpornienia i protokół operacyjny.

Wzór ten powstał, aby zagwarantować ujednolicenie dokumentów wchodzących w skład EDM na poziomie pozwalającym na ich przetwarzanie na platformie P1 według reguł przyjętych dla projektu P1 oraz w systemach placówek medycznych. W standardach jest również mowa o bezpiecznej wymianie informacji między lecznicami.

Elastyczność PIK HL7 CDA

E-kartoteka powinna być zgodna z podstawowymi standardami zawartymi w HL7 CDA, która zawiera również zasady tworzenia reguł pochodnych: krajowych, regionalnych, jak i lokalnych. Oznacza to, że specyfikacja niższego rzędu musi spełniać warunki specyfikacji nadrzędnej. Duża część szablonów krajowych ma charakter otwarty, co oznacza, że w myśl tych zapisów można stworzyć własne wzory dokumentów.

Składowe PIK HL7 CDA:

– strona główna,

– szablony dokumentów,

– wszystkie szablony,

– terminologia,

– extPL,

– rejestr OID,

– wizualizacja.

 

Wersja 1.1. PIK HL7 CDA składa się w sumie z 23 szablonów dokumentów. Wzory dokumentów zawierają najważniejsze wytyczne szablonu podstawowego, powstałego na bazie zasad wspólnych dla wszystkich e-dokumentów. Warto również nadmienić, że PIK HL7 CDA zawiera zasady załączania multimediów w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz obowiązujące w naszym kraju reguły rozwoju standardu e-kartoteki.