Elektroniczna dokumentacja medyczna to nowoczesny proces zapisywania wszystkich danych o pacjencie w programie komputerowym. Do tej pory dokumentacja medyczna była na ogół prowadzona w formie papierowej, w takiej samej formie była archiwizowana. Od 1 stycznia 2018 roku każda placówka medyczna będzie musiała wprowadzić nowoczesny system prowadzenia dokumentacji pacjenta w formie elektronicznej a co za tym idzie, wymóg ten zmieni też sposób archiwizowania dokumentów pacjenta.

Elektroniczna dokumentacja medyczna, poza sprawami technicznymi, nie będzie różniła się od stosowanej do tej pory papierowej formy zapisywania danych o pacjencie. Będzie zawierała dokładnie takie same informacje, przy czym wymogiem ustawowym jest zabezpieczenie danych wrażliwych o pacjencie w taki sposób, aby nie dostały się one w niepowołane ręce. Oznacza to, że do historii przejdą papierowe archiwa, zaś placówka medyczna korzystająca z EDM będzie musiała profesjonalnie zapewnić ochronę swoich komputerów i serwerów przed ewentualnymi atakami ze strony mogących wykraść te dane osobami trzecimi.

Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie się więc dzieliła, tak jak jej papierowy odpowiednik, na dwie grupy: indywidualną i zbiorczą. Przy czym indywidualna będzie dzieliła się na dwie podgrupy: wewnętrzną i zewnętrzną. Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie więc zbiorem szczegółowych informacji o pacjencie i poza elektroniczną formą, niewiele się będzie różniła od poprzedniczki.

Wdrożenie EDM będzie wymagało od placówki medycznej zakupienia odpowiedniego programu, który nie będzie niósł ryzyka utraty danych, jak również profesjonalnego przygotowania personelu do jego obsługi. Istotna będzie też pomoc przy dalszych pracach związanych z udoskonalaniem programu do prowadzenia EDM.

Należy pokreślić, że w myśl obowiązującego w Polsce prawa, elektroniczna dokumentacja medyczna będzie wymogiem, który muszą spełniać wszystkie placówki medyczne działające na terenie RP.

Zgodnie z art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. z 13 kwietnia 2015 roku Dz. U. 2015 poz. 636 z późń. zm.) elektroniczna dokumentacja medyczna będzie jedyną formą dokumentacji medycznej. Ze względu na skomplikowany proces wdrażania terminy wejścia ustawy były przesuwane. Ostatnia zmiana weszła w życie 12 grudnia 2015 roku, a termin wejścia w życie przepisów wprowadzających elektroniczną dokumentację medyczną ustalono na 1 stycznia 2018 roku.