Elektroniczna dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie w procesie diagnozowania oraz leczenia pacjenta. Jeżeli chory jest w stanie podważyć autentyczność e-kartoteki, ma szanse na wygranie procesu cywilnego.

Zdarza się, że dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej są wykorzystywane przez różne podmioty w celu ustalenia wersji zdarzeń, np. absencji w pracy. Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w znacznym stopniu pomaga zagwarantować zgodność jej zapisów ze stanem faktycznym, ponieważ każda wprowadzona zmiana wymaga adnotacji z informacją umożliwiającą określenie osoby, która jest jej autorem oraz datą jej wprowadzenia. Należy podkreślić rangę każdego z zapisów zawartych w e-kartotece, ponieważ stanowią one dowód prawa.

Przewaga nowoczesnego rozwiązania

Analizując kwestie starannego prowadzenia e-dokumentacji, należy w pierwszej kolejności zrozumieć definicję należytego jej prowadzenia. Na pracownikach służby zdrowia ciążą obowiązki dotyczące ochrony elektronicznej dokumentacji medycznej przed jej uszkodzeniem albo utratą oraz przed dostępem do niej osób nieupoważnionych. Cyfrowa forma kartoteki gwarantuje ustalenie tożsamości osoby dokonującej wpisu, jak i specjalisty udzielającego świadczeń zdrowotnych i ochronę wprowadzanych przez te osoby informacji, co również stanowi przewagę innowacyjnego rozwiązania nad tradycyjnym.

Przestępstwo fałszu intelektualnego

Fałszowanie elektronicznej dokumentacji medycznej polega na dodaniu do kartoteki informacji niezgodnej z prawdą. Autorem nieprawdziwego wpisu może być lekarz, pielęgniarka, położna lub nieupoważniona osoba, która znalazła się w posiadaniu loginu oraz hasła umożliwiającego rejestrację do systemu. Pracownicy służby zdrowia są uprawnieni do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, dlatego popełnienie przez nich opisanego przestępstwa nie jest częstą praktyką. Za przestępstwo fałszu intelektualnego, do którego kwalifikuje się czyn, o którym mowa, przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Hasło, którym posługuje się personel medyczny, musi być zmienione co 30 dni, aby zapobiec sytuacji, w której dostęp do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej trafi w niepowołane ręce. Zmiana, o której mowa, powinna być każdorazowo, automatycznie wymuszana przez system. Z racji na charakteru informacji zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej zasadne wydaje się wprowadzenie osobistych kont użytkownika z przydzielonym im hasłem.

Dodatkowe zabezpieczenia

Warto podkreślić, że hasło musi składać się z co najmniej ośmiu znaków, w tym małych i wielkich liter oraz cyfr lub znaków specjalnych. Ponadto innowacyjne rozwiązanie, jakim jest implementacja systemu e-dokumentacji, zabezpieczone jest przed nieupoważnionym dostępem do informacji poufnych, a ochrona ta pochodzi także z sieci publicznej oraz gwarantuje dodatkowe, kompleksowe zabezpieczenie przed awarią zasilania.