Otwarcie nowej przychodni wiąże się z wymogiem dopełnienia kilkuetapowych formalności. Jakie obowiązki nałożone przez ustawodawcę, spoczywają na managerach?

Wzrost konkurencyjności na rynku usług medycznych to pozytywne zjawisko. Wymogi, jakie stoją przed zarządcami przychodni, nie są wygórowane, co sprzyja tworzeniu się nowych placówek. Do najnowszych z nich zaliczamy konieczność prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Oto najważniejsze etapy poprzedzające otwarcie przychodni:

Forma własności

Pierwszą decyzją, jaka stoi przed lekarzem, który zamierza założyć przychodnię, jest wybór formy własności. Kluczem do podjęcia tej decyzji jest zamiar prowadzenia placówki medycznej samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami. Na tym etapie należy rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Prowadzenie przychodni przez jedną osobę pozwala na pełną niezależność, ale może też być uciążliwe, ponieważ w tym przypadku wszystkie obowiązki spoczywają na barkach jednej osoby. W drugim przypadku warto nawiązać współpracę z osobą wykfalifikowaną i godną zaufania.

Wybór lokalu

Kolejny, ważny wybór dotyczy lokalu, w którym będzie prowadzona działalność w ramach świadczenia usług medycznych. Należy podkreślić, że to miejsc musi spełniać normy ustanowione przez Ministra Zdrowia. Wymogi te dotyczą m.in. jakości oświetlenia, liczby gabinetów, pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych. Warunki, o których mowa,  różnią się zasadniczo od tych, w których świadczone są usług podstawowej opieki medycznej.

Wpis do właściwego rejestru

Po zadeklarowaniu formy prawnej, rozpoczęcie świadczenia usług zdrowotnych w nowo otwartej przychodni wiąże się w koniecznością dokonania wpisu do właściwego rejestru z zakresu działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego prawa dopuszcza się świadczenie usług medycznych w każdej formie prawnej dozwolonej przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku przychodni wymaga również wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Umowa z NFZ

Rozpoczęcie świadczenia usług przez placówkę służby zdrowia poprzedza proces zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem podpisania tej umowy jest spełnienie norm określonych przez Ministra Zdrowia. Ponadto, należy zarejestrować konto w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji, który umożliwia otrzymanie sprzężenia zwrotnego w komunikacji z NFZ.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Zarządcy przychodni jak najwcześniej powinny zadbać o zaplanowanie szkoleń w zakresie edukacji technologicznej personelu medycznego i wybór systemu informatycznego. Ustawodawca nałożył bowiem na przychodnie obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Obowiązek ten wiąże się z koniecznością zadbania o nowoczesną infrastrukturę informatyczną przychodni.