Rośnie liczba fizjoterapeutów prowadzących elektroniczną dokumentację medyczną. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że e-kartoteka umożliwia błyskawiczny dostęp do historii choroby pacjenta.

Szereg zalet systemu elektronicznej dokumentacji medycznej przyczynił się do tego, że coraz więcej fizjoterapeutów zdecydowało się na wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania. Specyfika zawodu fizjoterapeuty polega na indywidualnym oferowaniu usług medycznych z poszanowaniem tajemnicy informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. W zawiązku z tym, że każda placówka służby zdrowia już wkrótce będzie zobligowana do implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, wymóg ten dotyczy zarówno lecznic niebędących przedsiębiorcami, jak i gabinetów lekarskich mających status przedsiębiorcy.

Przechowywanie danych osobowych

Fizjoterapeuta posługuje się na co dzień danymi osobowymi, które są wpisane do kartoteki. Wymóg prowadzenia, przechowywania i udostępniania elektronicznej dokumentacji, jak i ochrony danych wrażliwych, dotyczy zatem również fizjoterapeutów. Póki co przedstawiciele tego zawodu prowadzący gabinety medyczne, mają do wyboru dwie możliwości: prowadzić dokumentację medyczną w tradycyjnej formie papierowej lub nowoczesnej – cyfrowej. Już niebawem pozostanie im tylko jedna opcja – obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Im szybciej, tym lepiej

Specjaliści rekomendują, aby odpowiednio wcześnie zadbać o dostosowanie placówki medycznej do zmian oraz szkolenie w zakresie obsługi nowego systemu, żeby w późniejszym czasie uniknąć jakichkolwiek problemów organizacyjnych. Szacuje się, że czas potrzebny na zaimplementowanie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce medycznej może wynieść ok. 12 miesięcy, dlatego im szybciej fizjoterapeuci zdecydują się na drobne reformy w najbliższym otoczeniu, tym lepiej.

Kwestie formalne

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej reguluje Rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz szereg przepisów uzupełniających. W myśl tych zapisów, elektroniczna dokumentacja medyczna powinna zawierać informacje pozwalające na ustalenie tożsamości chorego, oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, dane na temat stanu zdrowia pacjenta oraz datę sporządzenia dokumentacji.

Ochrona danych osobowych

W świetle obowiązującego prawa powinna być ona właściwie chroniona przed uszkodzeniem lub utratą, umożliwiać stały dostęp do zapisów osobom do tego uprawnionym, posiadać opcję udostępnienia danych, m.in. poprzez eksport w postaci elektronicznej w formatach XML i PDF, jaki i wydrukowanie kartoteki w formach określonych w regulacjach prawnych. Istotną kwestią dotyczącą prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest wykorzystanie profesjonalnych zabezpieczeń tzw. wrażliwych danych osobowych. Każda osoba mająca dostęp do EDM musi posiadać własny login i hasło gwarantujące ochronę danych osobowych.