Elektroniczna recepta jako część projektu P1 to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów informatyzacji polskiej służby zdrowia, zarówno przez farmaceutów, jak i przez lekarzy. W przypadku tych drugich, wprowadzenie do powszechnego obiegu e-Recepty będzie stanowiło kolejny krok w kierunku elektronicznej dokumentacji medycznej, która ma zadanie usprawnić proces obsługi pacjenta oraz znacząco podnieść jej jakość. Głównym założeniem e-Recepty jest optymalizacja procesu wymiany informacji o przepisanych lekach oraz usprawnienie pracy osób uczestniczących w procesie jej obiegu. O tym, jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie elektronicznej recepty oraz w jaki sposób będzie ona przekazywana pacjentowi, dowiecie się Państwo z niniejszego artykułu.


Czym jest projekt P1?

Projekt P1 (którego pełna nazwa to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) zakłada wdrożenie rozwiązań informatycznych, których głównym zadaniem jest m.in. usprawnienie działań i procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych. Długofalowy program rozwoju projektu P1 zakłada wdrożenie wielu podsystemów i aplikacji umożliwiających dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, w tym m.in.: e-Recepty, e-Skierowania, e-Zwolnienia, Internetowego Konta Pacjenta itd. Jednym z głównych celów projektu P1 jest zapewnienie monitoringu oraz sprawozdawczości realizacji usług zdrowotnych, w tym również dostępu do informacji o udzielanych świadczeniach, dzięki czemu możliwe będzie tworzenie, gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach medycznych. W kontekście e-Recepty system P1 odpowiada m.in. za:


Czym jest elektroniczna recepta (e-Recepta)?

e-Recepta to elektroniczny odpowiednik papierowej recepty, którego zadaniem jest ułatwienie przepływu informacji o lekach oraz zrealizowanych receptach (dokument elektroniczny docelowo całkowicie zastąpi recepty wystawiane na papierze). Głównym założeniem e-Recepty jest przekazywanie elektronicznego zapisu informacji o recepcie za pomocą systemu informatycznego w sposób automatyczny, z jednostki medycznej do apteki oraz do instytucji refundującej określony lek (Narodowy Fundusz Zdrowia). Do najważniejszych informacji przekazywanych w e-Recepcie zaliczyć należy m.in.:

Do dwóch najważniejszych różnic pomiędzy receptą tradycyjną (papierową), a e-Receptą zaliczyć należy to, że na elektronicznej recepcie każdy lek będzie w rzeczywistości stanowił osobą receptę, a numerowanie elektronicznych recept odbywać się będzie poprzez systemy świadczeniodawców (zniknie konieczność pobierania zakresów numeracji z NFZ).


Jakie korzyści oferuje e-Recepta?

Z wprowadzeniem e-Recepty związanych jest wiele korzyści, dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie jej obiegu, począwszy od czynności wystawienia recepty (przez personel medyczny), jej realizacji (przez pacjenta i farmaceutę) na monitoringu i kontroli całego procesu kończąc (analiza danych przez instytucję refundującą określone leki).

Korzyści dla pracowników medycznych i placówek:
Korzyści dla pacjentów:
Korzyści dla farmaceutów:
Korzyści dla systemu opieki zdrowotnej:

W jaki sposób e-Recepta będzie przekazywana pacjentowi?

e-Recepta może być przekazana pacjentowi w kilku formach – jako e-mail, SMS oraz jako wydruk informacyjny (z wydruku informacyjnego mogli korzystać pacjenci w Siedlcach i Skierniewicach podczas programu pilotażowego). Każda z ww. form będzie zawierała kody kreskowe recepty (zbiorczej oraz konkretnej e-Recepty) oraz kod dostępowy, który w połączeniu z numerem PESEL pacjenta umożliwi realizację recepty w aptece. Poszczególne formy przekazywania elektronicznej recepty mają być wprowadzane stopniowo, tak by nie nakładać na pacjentów (szczególnie na osoby starsze) obowiązku korzystania wyłącznie z e-mail-a lub SMS-a (warunkiem otrzymania e-Recepty w formie SMS-a lub e-maila jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta wraz z oznaczeniem, że pacjent chce otrzymywać e-Receptę drogą elektroniczną). Tym samym, wprowadzenie elektronicznej recepty nie oznacza, całkowitej rezygnacji z jej papierowych odpowiedników – przynajmniej w przejściowym okresie funkcjonowania tego rozwiązania. Poniżej zaprezentowano przykładowy wydruk informacyjny elektronicznej recepty, z oznaczeniem jej poszczególnych elementów (źródło grafiki: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/faq_e_recepta_farmaceuci_v_2_0_5b97d683d55ad.pdf).

Poniżej plakat informacyjny opublikowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) obrazujący sposób działania e-Recept (źródło grafiki: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/8006-e-recepta-zobacz-jak-dziala, plakat w formacie PDF: https://www.nfz-lodz.pl/attachments/article/8006/05_plakat_instrukcja-A2.pdf).


Co dalej z e-Receptą?

12 września 2018 r. zakończony został pilotażowy program e-Recepty (prowadzony od kwietnia br. roku m.in. w Siedlcach i Skierniewicach), w którym wzięło udział blisko 60 aptek, a około 70 lekarzy wystawiało elektroniczne recepty. Z programu skorzystało ponad 5 tysięcy pacjentów, dla których łącznie wystawiono około 24 tysiące elektronicznych recept. Kolejne etapy pilotażu zakładają wdrożenie e-Recepty w kolejnych miastach, przy czym zmiany mają być wprowadzane stopniowo, zapewniając określonym podmiotom okres przejściowy i dając im czas na dostosowanie technologiczne oraz ukierunkowując lekarzy, farmaceutów i pacjentów na nowe rozwiązanie.

Założenia planu na rok 2019 mówią m.in. o możliwość realizacji elektronicznej recepty w aptekach na terenie całego kraju oraz odnotowanie w systemie P1 każdej zrealizowanej recepty (zarówno elektronicznej, jak i papierowej).

Z ważnych terminów, które na pewno warto zapamiętać, jest dzień 1 stycznia 2020 r., który na chwilę obecną (październik 2018 r.) wyznaczono jako ostateczny termin wdrożenia e-Recepty na terenie całego kraju (po tej dacie lekarz będzie miał obowiązek wystawiania recept wyłącznie w postaci elektronicznej).


e-Recepta w systemie Mediporta

Przeprowadzone prace związane z wdrożeniem elektronicznych recept w systemie Mediporta umożliwiają realizację pełnego procesu wystawienia e-Recepty oraz wysłania dokumentu anulacji w przypadku pomyłki. Tym samym wszystkie placówki i gabinety medyczne zainteresowane korzystaniem z e-Receptysystemie Mediporta, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres pomoc@mediporta.pl.

Z kolei wszystkim placówkom i gabinetom medycznym, które nie są naszymi Klientami przypominamy o bezpłatnej aplikacji Mediporta Rx, która umożliwia m.in. prowadzenie elektronicznej kartoteki pacjenta oraz wystawianie recept, w tym recept elektronicznych. Więcej szczegółów na temat darmowej aplikacji oraz sposobu jej zamawiania znajdą Państwo tutaj.

Jako dostawca oprogramowania dla przychodni szczegółowo przyglądamy się realizacji założeń projektu P1 oraz zadeklarowanych terminów związanych z wprowadzaniem poszczególnych rozwiązań. O kolejnych, zrealizowanych funkcjach systemu Mediporta wynikających z realizacji projektu P1 będziemy informowali Państwa na bieżąco.


Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie e-Recepty w dużym stopniu usprawni procesy związane z obsługą recept, począwszy od ich wystawienia w placówce medycznej, poprzez realizację recepty w aptece, na sprawozdawaniu i analizie informacji o lekach w kończąc. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wdrożenie e-Recepty pozwoli nam w przyszłości całkowicie zapomnieć o jej papierowym odpowiedniku. Na chwilę obecną prognozy są bardzo optymistyczne, czego potwierdzeniem może być m.in. przegląd przeprowadzony przez CSIOZ, który potwierdził, że realizowane w ramach polskiego pilotażu e-Recepty rozwiązania i funkcje oraz wynikające z nich korzyści, pokrywają się z korzyściami w innych państwach korzystających z elektronicznej recepty (np. Chorwacja, Estonia, Szwecja, Dania). Na koniec warto jeszcze dodać, że jednym z ważniejszych wyzwań związanych z wprowadzeniem elektronicznej recepty oraz innych podsystemów i aplikacji projektu P1, będzie przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, dotyczącej wdrażanych i planowanych zmian oraz zalet i korzyści poszczególnych rozwiązań.


Przydatne linki