Do elektronicznej dokumentacji medycznej mają dostęp chorzy, osoby przez nich upoważnione oraz jednostki świadczące usługi medyczne. W świetle obowiązującego prawa wgląd do e-kartoteki ma również kilka innych podmiotów. O jakich podmiotach mowa? O tym w dzisiejszym wpisie.

W elektronicznej dokumentacji medycznej znajdują się dane pozwalające na identyfikację chorego oraz opis jego stanu zdrowia wraz z informacją o tym, jaki podmiot służby zdrowia udzielił świadczeń. Rodzi się zatem pytanie, kto może mieć dostęp do dokumentacji medycznej zawierającej dane wrażliwe? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zajrzyjmy do ustawy z 13 lutego 2013 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W artykule 26 ust. 1 ustawy czytamy, że „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”. Ale na tym lista podmiotów się nie kończy.

Pacjent

Oczywistym jest, że wgląd do elektronicznej dokumentacji medycznej ma chory. W przypadku, gdy jest nieletni albo ubezwłasnowolniony, dostęp do dokumentacji ma jego opiekun prawny, np. rodzic lub przedstawiciel ustawowy.

Osoba upoważniona

Kolejna kwestia dotyczy możliwości nadania upoważnienia przez chorego. Decyzją pacjenta może być ono udzielone dowolnej osobie, nie tylko spokrewnionej lub spowinowaconej z pacjentem. Warto podkreślić, że pacjent może upoważnić więcej niż jedną osobę do dostępu do jego dokumentacji. Preferowaną formą udzielania upoważnienia jest forma pisemna, ale honorowana jest także forma ustna. Co ważne, w dokumentacji medycznej musi znaleźć się informacja o ustnym upoważnieniu.

Inne podmioty

Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej mają także organy władzy publicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządów zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy. Jak widać, katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej jest dość szeroki. Należy podkreślić, że wgląd do elektronicznej dokumentacji medycznej jest w pewnym stopniu ograniczony – następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez wymienione podmioty ich zadań.

Anulowanie upoważnienia

Pacjent ma prawo do cofnięcia upoważnienia w formie ustnej lub pisemnej, bez konieczności informowania o tym drugiej strony. Należy zaznaczyć, że oświadczenie o anulowaniu zgody powinno być zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Kwestia dostępu do e-kartoteki zmarłego pacjenta jest zawarta w art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Według tego zapisu prawo wglądu do elektronicznej dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez chorego za życia.