Aby uniknąć płacenia wysokich grzywien lub utraty kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, placówka medyczna, która wdrożyła system elektronicznej dokumentacji medycznej, musi przestrzegać kilku kluczowych zasad.   

Szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie od sierpnia 2017 roku będą zobligowane do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w celu poszanowania praw pacjenta do wglądu do e-kartoteki, jak i prawidłowego rozliczania się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Według obowiązującego prawa, e-dokumentację chorego należy prowadzić legalnie, sumiennie, uwzględniając wyznaczony cel. Właściwe dokumentowanie wszystkich ważnych informacji zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Kontrola prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zdarza się, że dokumentacja medyczna prowadzona jest wbrew obowiązującym zasadom, np. w kartach pacjentów brakuje ważnych informacji na temat przebytych chorób, pobytu w szpitalu itp. W niektórych przypadkach menedżerowie placówek, które uprzednio podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawierają w e-dokumentacji informacje niezgodne z prawdą, co jest oczywiście niedopuszczalne. Wbrew zasadom Kodeksu Karnego jest np. zawarcie w e-kartotece świadczeń zdrowotnych, które faktycznie nie miały miejsca. W tym przypadku mamy do czynienia z fałszowaniem dokumentacji medycznej, na podstawie której lecznica rozlicza się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli błąd, o którym mowa, wynika z niedopatrzenia pracownika służby zdrowia, mimo wszystko placówka zostanie obciążona karą umowną lub nastąpi zerwanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nawet fakt, iż pracownik służby zdrowia dopuszczający się nieprawidłowości w ramach prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zostanie skazany wyrokiem, nie zmieni sytuacji lecznicy w konfrontacji z Narodowym Fundusze Zdrowia. Oznacza to, że menedżerowie placówki biorą pełną odpowiedzialność za działania całego personelu medycznego. Aby zapobiec takiej sytuacji, warto prewencyjne zadbać o właściwe zapisy umów z pracownikami oraz zawrzeć w nich kary umowne.

Skutki kontroli NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia może skorzystać z możliwości zlecenia kontroli pod kątem rzetelności, legalności i celowości prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Jej rezultat może okazać się negatywny w przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana albo wykonana wbrew postanowieniom, co bezpośrednio skutkuje karą umowną.

Oczywistym jest, że kontrolowanie przez placówkę służby zdrowia każdej usługi medycznej jest nierealne. Mimo wszystko warto poinformować kadrę medyczną o tym, że chorzy mają prawo w każdej chwili poprosić o wgląd do swojej kartotek, aby sprawdzić, czy dane są poprawne. Lekarze muszą wiedzieć o tym, że każdy chory ma prawo dokonać weryfikacji danych dotyczących przebiegu procesu leczenia. Wskazane jest zatem ciągłe egzekwowanie od pracowników służby zdrowia prawidłowego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przez kadrę menedżerską lecznicy i podjęcie działań na szeroką skalę, które uświadamiają skutki błędy w tym zakresie.