Nie ulega wątpliwości, że implementacja systemu elektronicznej dokumentacji medycznej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na kim ona spoczywa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeczytaj dzisiejszy wpis.

Odpowiedzialność za projekt

Odpowiedzialność za wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej ponosi menedżer placówki służby zdrowia (zarząd, prezes lub dyrektor), z kolei za sumienność wpisów do e-kartoteki odpowiada medyk w myśl § 73 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ochrona danych

Jako że zbiory informacji na temat stanu zdrowia pacjentów gromadzone są w placówkach służby zdrowia, podlegają szczególnej ochronie. Administrator danych jest zobowiązany do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz ich uszkodzeniem. W przypadku, w którym lecznica zleca nadzór nad danymi firmie zewnętrznej, administrator informacji winien szczegółowo wyartykułować zasady przekazywania danych, gromadzenia oraz przetwarzania. Należy podkreślić, że przekazanie informacji firmie zewnętrznej nie zwalnia administratora z odpowiedzialności za ich utratę. Podstawą przekazania dostępu jest pisemna umowa, której treść zawiera dane osoby, która odpowiada za ochronę informacji. Warto upewnić się, czy firma informatyczna przygotowuje kopię zapasową danych i w jak sposób ją przechowuje.

Wymogi techniczne

Menedżer szpitala, przychodni lub gabinetu lekarskiego, w porozumieniu z firmą informatyczną dokonuje weryfikacji rozwiązań informatycznych w placówce medycznej mających wpływ na proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Infrastruktura teleinformatyczna musi bowiem spełniać wymagania innowacyjnego oprogramowania, dlatego w razie potrzeby jest odnawiana. W przypadku gromadzenia danych wrażliwych, do których zaliczamy informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, wymagany jest minimum podwyższony poziom ochrony danych, a w sytuacji, gdy lecznica wykorzystuje stałe łącze internetowe, wymagane jest zastosowanie wysokiego poziomu, aby uniknąć sytuacji, w której dostęp do danych mają osoby postronne. Poufność gromadzonych danych gwarantowana jest także przez szyfrowanie informacji i nadpisywanie danych z dysków twardych urządzeń drukujących.

Szkolenie personelu

Każda jednostka służby zdrowia powinna wyznaczyć osobę, która będzie koordynowała projekt elektronicznej dokumentacji medycznej. Osoba na tym stanowisku powinna orientować się nie tylko w tematach związanych z administrowaniem lecznicy, ale i być biegła w środowisku nowych technologii. Koordynator projektu pośredniczy między placówką medyczną, a firmą z branży IT. Jego rola jest szczególnie istotna, gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej, czyli np. awarii systemu lub będzie konieczny serwis. Ponadto osoba odpowiedzialna za projekt powinna z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować i zorganizować profesjonalne szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu.