Moduł umożliwia wytwarzanie i podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zapewnia integrację z produktem KS-EDM Suite, realizującym usługi archiwizacji EDM oraz rejestrowania i indeksowania zdarzeń medycznych, komunikacji z Platformą P1 w tym zakresie oraz udostępniania archiwalnych dokumentów w ramach procesu wymiany EDM z innymi placówkami.

Moduł wraz z KS-EDM Suite umożliwia realizację obowiązujących przepisów:

 • Od 1 lipca 2021 r. usługodawcy są obowiązani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) (w ramach Platformy P1) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Od 1 lipca 2021 r. usługodawcy są obowiązani za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) (w ramach Platformy P1) zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) określonej w art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w tym, wydanego na mocy art. 13a powołanej ustawy – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Więcej informacji na temat elektronicznej dokumentacji medycznej można znaleźć m.in. na stronach ezdrowie.gov.pl oraz Centrum e-Zdrowia. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi EDM opracowanymi przez Grupę KAMSOFT, które są dostępne na stronie edm.kamsoft.pl.

 

Wytwarzanie i indeksowanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Moduł zapewnia obsługę wytwarzania i podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) przez osoby świadczące usługi medyczne, np. lekarzy w placówkach POZ i AOS. Funkcje modułu umożliwiają wytworzenie określonych dokumentów w jednolitym, międzynarodowym standardzie HL7 CDA zapewniającym bezpieczną wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi:

 • informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach (nie dotyczy placówek POZ i AOS),
 • informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego (dotyczy m.in. placówek AOS),
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (nie dotyczy placówek POZ i AOS),
 • opisów badań diagnostycznych (dotyczy m.in. placówek POZ i AOS),
 • wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Komponenty modułu umożliwiają potwierdzenie wiarygodności wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą podpisu cyfrowego (certyfikatu ZUS lub podpisu kwalifikowanego) w celu zapewnienia wiarygodności i niezaprzeczalności dokumentów. Moduł realizuje również zadanie zarejestrowania i zaindeksowania zdarzeń medycznych oraz dokumentacji związanej z procesem leczenia pacjenta w Rejestrze Zdarzeń Medycznych (RZM) poprzez nową usługę KS-EDM Suite. W ten sposób dostęp do EDM uzyskuje pacjent – w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP), a za jego wiedzą i zgodą dostęp mogą uzyskać również inne podmioty lecznicze.

 

Wymiana EDM w ramach rejestru zdarzeń medycznych (RZM)

Od momentu ujawnienia zdarzenia medycznego w RZM i towarzyszącej mu dokumentacji medycznej, otwiera się możliwość uzyskania jej przez inne placówki. Zadanie to realizuje samodzielnie usługa KS-EDM Suite na podstawie dostępów przyznanych w ramach Systemu P1 i Internetowego Konta Pacjenta. W oparciu o elementy nowej usługi możliwa jest również komunikacja w drugą stronę: zamówienie elektronicznej dokumentacji medycznej od innej placówki komunikującej się z RZM i zapoznanie się z jej treścią. Dzięki KS-EDM Suite i odpowiedniej integracji z Platformą Mediporta placówka może uczestniczyć w procesie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi. Z jednej strony KS-EDM Suite pozwala lekarzowi w szybki i prosty sposób przekazać dane zgromadzone w ramach EDM z systemu Mediporta do Rejestru Zdarzeń Medycznych w celu zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta innym, upoważnionym do tego podmiotom. Z drugiej strony gwarantuje lekarzowi dostęp do wiarygodnej i przejrzystej informacji np. o stanie zdrowia, historii leczenia, ordynowanych lekach i zrealizowanych badaniach, jaka została wytworzona przez inne przychodnie, szpitale czy ośrodki rehabilitacji, pozwalając skutecznie realizować kolejne etapy leczenia pacjenta w placówce.

Główne funkcje modułu EDM i RZM:
 • raportowanie zdarzeń medycznych dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • wytwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • podpisywanie podpisem cyfrowym dokumentów wytworzonych w ramach EDM (certyfikatem ZUS), w celu zapewnienia wiarygodności danych (podpisywanie EDM w systemie Mediporta przebiega analogicznie, jak w przypadku e-Recept i e-Skierowań)
 • zautomatyzowany mechanizm tworzenia repozytorium EDM placówki na potrzeby przechowywania, indeksowania oraz wymiany EDM i rejestrowania zdarzeń medycznych